Aktualności

Zmiana Regulaminu Programu Rekomendacyjnego od 1.09.2018 r.

Informujemy, że od 01.09.2018 roku zmianie ulega Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe. Powyższe wynika ze zmiany sposobu opodatkowania nagród w Programie.

Zgodnie z nowymi zapisami Regulaminu nagrody są opodatkowane 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Bank zobowiązany jest obliczyć, pobrać i odprowadzić podatek do właściwego Urzędu Skarbowego. Ponadto Bank pokrywa koszt podatku nie obciążając nim Klienta.

Powyższe dotyczy wszystkich nagród wypłaconych w Programie w 2018 r. W związku ze zmianą sposobu opodatkowania Klient nie otrzyma od Banku informacji PIT 8C za 2018 r.

Zmianie uległy następujące zapisy Regulaminu:

§ 7 Obowiązki i oświadczenia Uczestnika, pkt 6.
Przed zmianą:
6. Uczestnik jest zobowiązany do powiadamiania T-Mobile Usługi Bankowe o zmianie Urzędu Skarbowego poprzez dokonanie aktualizacji danych w Systemie Bankowości Internetowej.
Po zmianie:
Usunięto

§ 9 Regulacje Podatkowe
Przed zmianą:
1. Do końca lutego w roku następującym po właściwym roku podatkowym Bank przekaże Uczestnikowi (podatnikowi) oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania Uczestnika, informacje o wysokości przychodów (PIT-8C) uzyskanych we właściwym roku podatkowym, przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem innej firmy pocztowej.
2. Uczestnik ma obowiązek odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego podatek z tytułu osiągniętych w danym roku przychodów uzyskanych w Programie Rekomendacyjnym według odpowiedniej skali podatkowej.
Po zmianie:
1. Premia jest opodatkowana 19 % podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 4b ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2018, poz. 200 ze zm.).
2. Bank ustanawia dodatkową nagrodę pieniężną, która nie jest przeznaczona do wypłaty na rzecz Uczestnika Programu, ale na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Płatnikiem podatku jest Bank, który pobierze i wpłaci podatek do właściwego Urzędu Skarbowego.

Tabela premii - Ważne informacje, pkt 4.
Przed zmianą:
4. Od łącznego przychodu uzyskanego z Programu Rekomendacyjnego na koniec roku podatkowego Uczestnik ma obowiązek samodzielnie odprowadzić podatek do właściwego Urzędu Skarbowego na podstawie wystawionego przez Bank formularza PIT-8C.
Po zmianie:
Usunięto.

Podstawy prawne zmian: § 8 ust. 5 pkt c) Regulaminu Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe § 11 ust. 3 pkt c) Regulaminu Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem: 19 506 (z sieci Play 12 19 506) lub z Wirtualnym Oddziałem.