Zawieszenie kredytu

 

500x331


Instrukcja złożenia wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytowej zgodnie z treścią Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku
z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1086) – dalej „Ustawa”.


Pamiętaj!

 • umowę kredytową możesz zawiesić, jeśli straciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu - zawieszeniu mogą podlegać kredyty konsumenckie w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, kredyty hipoteczne w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – jeżeli kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tj.: za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • okres zawieszenia wykonania umowy kredytowej nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonania umowy. Tym samym zawieszenie wykonania umowy oznacza zawieszenie wykonywania wszystkich praw i obowiązków banku i kredytobiorcy wynikających z umowy, a w szczególności:
  • brak możliwości wypłaty transz w przypadku kredytu hipotecznego,
  • brak możliwości zawarcia aneksu do umowy,
  • brak możliwości korzystania z przyznanych limitów w karcie kredytowej oraz w rachunku bieżącym,
  • brak możliwości uzyskania nowego finansowania w Alior Bank S.A. – w okresie trwania zawieszenia wykonania umowy;
 • zawiesić możesz tylko umowę kredytu zawartą przed 13 marca 2020 r., dla której termin zakończenia okresu kredytowania określony w umowie przypada po dniu 13 września 2020 roku;
 • jeśli posiadasz w Alior Bank S.A.:
  • więcej niż jeden kredyt konsumencki – możesz złożyć wniosek o zawieszenie jednego z nich,
  • więcej niż jeden kredyt hipoteczny – możesz złożyć wniosek o zawieszenie jednego z nich,
  • więcej niż jeden kredyt w rozumieniu art. 69 Prawa bankowego - możesz złożyć wniosek o zawieszenie jednego z nich,
  • jeśli przy w/w kredytach występuje umowa ubezpieczenia ze składką płatną miesięcznie, to jest ona płatna na dotychczasowych zasadach.

Dla każdego kredytu wypełnij wniosek oddzielnie. Nie ma możliwości złożenia wniosku poprzez bankowość internetową, aplikację mobilną oraz infolinię.

 


Jak złożyć wniosek?


Za pośrednictwem wiadomości e-mail

Wykorzystaj adres e-mail podany do wiadomości banku

Napisz do nas wiadomość ze skrzynki e-mail, którą podałeś jako adres e-mail do kontaktu ze strony banku. To bardzo ważne – pozwoli nam to na potwierdzenie Twojej tożsamości i rozpatrzenie wniosku. W przypadku wysłania wniosku z adresu e-mail niezgodnego z adresem w banku, nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojego wniosku. Jeśli nie jesteś pewien jaki adres e-mail podałeś w banku – możesz go sprawdzić lub uaktualnić w serwisie bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. Adres e-mail możesz również sprawdzić i uaktualnić podczas kontaktu z Infolinią pod numerem 19 506, natomiast pamiętaj, że w związku z zaistniałą sytuacją może się to wiązać z dłuższym czasem oczekiwania na połączenie z konsultantem.

 

Treść wiadomości

W treści maila, którego do nas wyślesz, wklej tylko tekst z poniższej ramki uzupełniając wniosek o Twoje dane w miejsce kropek:

WNIOSEK O ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY KREDYTOWEJ W ALIOR BANK S.A.


Składam wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytowej w Alior Bank S.A. zgodnie z Ustawą z dnia 19 czerwca
2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1086):

 • Moje imię i nazwisko

………………………………………………………….

 • Mój numer PESEL

………………………………………………………….

 • Oznaczenie kredytodawcy/banku
……………………………………………………......
 • Numer umowy kredytu

……………………………………………………...... z dnia .................................

 • LUB numer rachunku kredytowego

……………………………………………………........................................

(możesz podać nam jedną z tych informacji – numer umowy lub numer rachunku kredytowego)
 • Okres zawieszenia w miesiącach (cyfra 1, 2 lub 3)

……………………………………………………......

Oświadczam, że po 13 marca 2020 r. utraciłem pracę lub straciłem główne źródło dochodu.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Ważne!

Nie zmieniaj treści wiadomości poza miejscami wykropkowanymi. Wyślij do nas maila o wskazanej treści na adres: zawieszenie@alior.pl ,
co będzie równoznaczne ze złożeniem wniosku.

Gdzie znajdę numer rachunku kredytowego? ⟩


Co dalej?

W ciągu 14 dni od złożenia wniosku wyślemy do Ciebie potwierdzenie zawieszenia kredytu. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, dlatego prosimy o sprawdzenie aktualności numeru telefonu podanego do kontaktu w banku. Możesz to zrobić poprzez bankowość internetową, aplikację mobilną, oraz podczas kontaktu z Infolinią pod numerem19 506.

 

Możesz złożyć wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu za pośrednictwem dowolnego trwałego nośnika , np. pismo pocztą tradycyjną przesłane na adres korespondencyjny T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank 1. Powyżej wskazujemy jednak sposoby złożenia tego wniosku, które pozwolą nam jak najszybciej zrealizować Twój wniosek. Będziemy wdzięczni za skorzystanie ze wskazanych powyżej możliwości.


 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.). Sprawdź pełną treść ustawy.

1 W przypadku wybrania drogi tradycyjnej korespondencji prosimy o korzystanie z szablonu wniosku.