nie wiem8

O nas

T-Mobile Usługi Bankowe to owoc strategicznego partnerstwa T-Mobile i Alior Banku, mający na celu stworzenie najkorzystniejszej oferty bankowej na rynku. Dzięki współpracy najbardziej innowacyjnego banku i największego operatora komórkowego, powstała bankowość nowej generacji. Oferta T-Mobile Usługi Bankowe została stworzona na bazie sprawdzonych i wielokrotnie nagradzanych rozwiązań Alior Sync - lidera bankowości internetowej w Polsce.

Produkty T-Mobile Usługi Bankowe są dostępne dla wszystkich. A dodatkowo, Klienci T-Mobile mają do dyspozycji nowe usługi, zwiększające korzyści ze współpracy ze swoim operatorem.

O Alior Banku

Kadra menedżerska Alior Banku posiada gruntowną wiedzę i bogate doświadczenie związane z wieloletnią pracą w sektorze polskich instytucji finansowych.

Zarząd Banku:

Iwona_DudaIwona Duda (wiceprezes zarządu kierująca pracami zarządu)

Od ponad 20 lat związana z rynkiem finansowym. Ostatnio pełniła funkcję doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. Odznaczona odznaką honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”. W latach 2006-2008 była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej jako Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów tworzyła Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który powstał z połączenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Pełniła także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Pracowała także jako doradca w Departamencie Zarządzania Strategicznego Narodowego Banku Polskiego.

Od 1998 do 2005 r. jako dyrektor departamentu tworzyła i nadzorowała rozwiązania w zakresie III filara systemu emerytalnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nadzorowała rynek pośredników ubezpieczeniowych. Wcześniej zajmowała się zagadnieniami długu publicznego w Ministerstwie Finansów oraz była związana z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.

Pełniła liczne funkcje w instytucjach rynku finansowego, m.in. jako zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zastępca członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim oraz członek Rady Nadzorczej PTE PZU SA.

Z wykształcenia jest ekonomistką. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończyła również Studium dla Doradcy Inwestycyjnego – Analityka Papierów Wartościowych Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka publikacji eksperckich poświęconych rynkowi finansowemu oraz systemowi emerytalnemu. Odbyła szereg zawodowych staży zagranicznych w USA oraz w organach administracji centralnej i rządowej w Niemczech.

Maciej_BrzozowskiMaciej Brzozowski (wiceprezes zarządu)

odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym, płynności i operacyjnym, nadzoruje m.in. politykę kredytową banku dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz obszar windykacji i restrukturyzacji wierzytelności. Ryzykiem w bankowości zajmuje się od 1996 roku. Karierę zawodową rozpoczął w PKO Banku Polskim, potem związany był z Kredyt Bankiem. Przez ostatnie 3 lata w Narodowym Banku Polskim jako zastępca dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej zajmował się zagadnieniami dotyczącymi ryzyka i stabilności systemu finansowego.Do jego kompetencji należała również współpraca z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego w obszarze ograniczenia ryzyka systemowego.

W NBP zajmował się też zagadnieniami związanymi z instrumentami makroostrożnościowymi, w tym buforami kapitałowymi, a także odpowiadał za analizy nowych rozwiązań pakietu CRD IV/CRR dotyczącego zasad funkcjonowania banków, nakładania buforów kapitałowych oraz wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych. Od 2008 do 2014 roku w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego pełnił funkcje kierownicze w Departamencie Oceny Ryzyka i Departamencie Inspekcji, gdzie m.in. odpowiadał za walidację zaawansowanych modeli ryzyka kredytowego do obliczania wymogów kapitałowych banków oraz obszar regulacji bankowych. Od 1999 roku zajmował się ryzyka w Kredyt Banku, gdzie pracował w Departamencie Ryzyka Kredytowego i Departamencie Zarządzania Ryzykiem. Uczestniczył w pracach związanych z budową modeli wyznaczających ryzyko niewykonania zobowiązań dla podmiotów korporacyjnych oraz obliczaniem wymogów kapitałowych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł Master of Business Administration Centrum Kształcenia Menedżerów przy tej uczelni. Wykładał podstawy ryzyka finansowego w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

Seweryn_KowalczykSeweryn Kowalczyk (wiceprezes zarządu)

Odpowiedzialny za obszar prawno-regulacyjny banku, bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Odpowiada m.in. za regulowanie wewnętrznych przepisów standaryzujących działanie banku, ich implementację oraz egzekwowanie. Nadzoruje również ocenę przestrzegania prawa oraz kontrolę w zakresie ryzyka braku zgodności. Przed wejściem w skład zarządu Alior Banku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego pionem bezpieczeństwa Alior Banku i zarządzał departamentami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie przestępstwom i nadużyciom kredytowym, przestępstwom wewnętrznym oraz obszarem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie jako specjalista od prawa bankowego i finansowego. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2006 roku jako prawnik w największych kancelariach prawniczych w Polsce, gdzie pracował przy projektach związanych m.in. z doradztwem transakcyjnym oraz na rzecz instytucji finansowych. W latach 2008-2018 związany był z Grupą Credit Agricole Polska, gdzie odpowiadał za obszar regulacyjny oraz zgodności działania instytucji finansowych, a także za relacje z regulatorem. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie specjalizował się w prawie bankowym i finansowym. Jest radcą prawnym.

Agnieszka_N_SimeonowAgnieszka Nogajczyk-Simeonow (wiceprezes zarządu)

Od ponad 20 lat związana z rynkiem finansowym, w tym przez wiele lat z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Allianz Polska SA, gdzie w latach 2005-2016 pełniła funkcję Prezesa Zarządu. Przez ostatnie lata związana z Grupą Kapitałową PKN Orlen gdzie m.in. jako dyrektor wykonawczy była odpowiedzialna za zarządzanie finansami, rachunkowość korporacyjną, planowanie i sprawozdawczość, płynność oraz zarządzanie ryzykiem finansowym i ubezpieczeniami. Wcześniej zajmowała stanowiska dyrektora finansowego w TUiR Allianz Polska SA, TU Allianz Życie Polska SA oraz AGF Ubezpieczenia SA i AGF Ubezpieczenia Życie SA. W spółkach ubezpieczeniowych powadziła strategiczne projekty związane z finansami, sprawozdawczością i audytem. W latach 1993-1998 kierowała zespołami projektowymi w departamencie audytu PricewaterhouseCoopers, gdzie prowadziła audyty wielu instytucji sektora finansowego. Pełniła liczne funkcje w instytucjach rynku finansowego i stowarzyszeniach branżowych w m.in. Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Członka Komisji ds. OFE Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Członka Komisji Ekonomiczno-Finansowej Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Doktoranckiego Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych SGH. Ponadto posiada dyplom Executive MBA Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Agata_StrzeleckaAgata Strzelecka (wiceprezes zarządu)

Odpowiedzialna za obszar IT, w tym bezpieczeństwo elektroniczne, jakość rozwiązań informatycznych i rozwój oprogramowania. W jej kompetencjach znajduje się także Departament Zakupów. Odpowiada za wdrożenie robotyzacji i automatyzacji procesów, czyli za jedno z priorytetowych zadań strategii „Cyfrowego buntownika”. Z Alior Bankiem związana jest niemal od początku jego istnienia, od 2008 r. Przed powierzeniem jej funkcji wiceprezesa zarządu była Dyrektorem Generalnym Pionu Operacji. Z sukcesem prowadziła również projekty biznesowe związane z usługami dodanymi dla klientów biznesowych, a także projekty mające na celu obniżenie bazy kosztowej Banku. W części operacyjnej przygotowywała i prowadziła fuzję z Meritum Bankiem oraz Bankiem BPH. W latach 2013-2016 pełniła funkcję Dyrektora Zarządzania Pionem IT i Operacji. Wcześniej jako dyrektor odpowiadała za Biuro Kadr i Płac. Jest absolwentką Zarządzania i Marketingu na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Dariusz_SzwedDariusz Szwed (wiceprezes zarządu)

Odpowiedzialny za obszar klienta biznesowego – małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także Private Banking oraz Biuro Maklerskie. Od 1 kwietnia 2019 roku pełni również funkcję Prezesa Zarządu Alior TFI S.A. Jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze bankowym. Bezpośrednio przed powołaniem na członka Zarządu Alior Banku pełnił funkcję dyrektora departamentu Private Banking w Santander Bank Polska, gdzie odpowiadał za nadzór nad kompleksową działalnością biznesową, wliczając w to aspekty związane z ryzykiem operacyjnym, kredytowym i reputacyjnym. Sprawował też nadzór nad detaliczną częścią działalności Domu Maklerskiego Santander Bank Polska. Pełnił także funkcję doradcy ds. sprzedaży Prezesa Zarządu BZWBK Asset Management SA . Był członkiem zespołu zarządzającego połączeniem Santander Bank Polska i wydzielonej części Deutsche Banku. W pracach związanych z fuzją nadzorował obszar private banking. Odpowiedzialny był za analizę i wdrażanie docelowych rozwiązań biznesowych w połączonym banku. Z Santander Bank Polska związany był nieprzerwanie od 1995 roku. Ukończył Wydział Bankowości i Finansów w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Zarządzanie na Politechnice Częstochowskiej. Posiada również dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Rada Nadzorcza:

Aleksandra Agatowska (przewodnicząca rady nadzorczej) - p.o. prezesa zarządu PZU Życie SA, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizacji Socjologia Gospodarki i Badania Rynku oraz Columbia University w zakresie strategii firmy. Wcześniej związana z prywatnym sektorem finansowym. Pracowała w firmach grupy ING, w ING Życie, ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne oraz w ING Spółka Dystrybucyjna. Wybrana do programu Talent Pool skupiającego 2 proc. najzdolniejszych pracowników oraz wyróżniona nagrodą pracownika roku Pionu Marketingu. Współpracowała również z zespołem Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, działającym w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. W HDI (obecnie Warta S.A.), będącej częścią grupy finansowej Talanx Group, kierowała zespołem marketingu produktowego, tworząc i realizując kampanie wsparcia sprzedaży. Następnie w spółce Sony Europe kierowała zespołem Marketing Intelligence, koordynując prace w 20 krajach Europy. Wyróżniona nagrodą najlepszego pracownika roku w Europie. W Philips S.A. kierowała zespołem Marketing and Business Intelligence w 17 krajach regionu. Jako zewnętrzny doradca konsultowała między innymi wprowadzanie projektów dotyczących kanałów dystrybucji w Aviva SA. We wszystkich firmach wdrażała autorskie projekty w obszarach marketingu, sprzedaży, zarządzania procesami oraz zarządzania produktami.

Ernest Bejda (zastępca przewodniczącego rady nadzorczej) - członek zarządu PZU SA odpowiedzialny za obszary: zarządzania projektami, bezpieczeństwa, zakupów, operacji ubezpieczeniowych oraz rozwoju biznesu Grupy PZU. Dyrektor Grupy w PZU Życie SA. Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1997-1999 odbył aplikację prokuratorską w Warszawie, którą zakończył zdaniem egzaminu prokuratorskiego, a w latach 2000-2004 – aplikację adwokacką. Po zdaniu egzaminu adwokackiego prowadził jako adwokat własną praktykę. W latach 2000-2002 pracował w Generalnym Inspektoracie Celnym w Warszawie. W latach 2006-2009 był zastępcą szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a w latach 2016-2020 – szefem CBA.

Artur Kucharski (niezależny) - z wykształcenia inżynier z 7-letnim doświadczeniem audytorskim, 7-letnim doświadczeniem doradczym i ponad 10-letnim nadzorczym. Uzyskał dyplom ACCA w 1999 r. oraz tytuł MBA w 2011 r. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji niezależnego Członka Rady Nadzorczej, w tym w 9 spółkach publicznych notowanych na warszawskiej GPW. W ramach pełnienia obowiązków przewodniczył Komitetom Audytu w 4 spółkach giełdowych w tym w banku oraz uczestniczył w pracach Komitetów Audytu w innych spółkach jako członek Komitetu Audytu. Ponadto, ma doświadczenie w pełnieniu funkcji członka komitetów: Ryzyka (bank), Nominacji i Wynagrodzeń oraz Strategii i Rozwoju.

Mikołaj Handschke (niezależny) - absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) na kierunku finanse i bankowość. Jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu szeroko rozumianych procesów transformacji gospodarczej (rynek kapitałowy, rynek pracy, przemiany systemowe). Wykładowca oraz członek Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, laureat szeregu nagród ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe. Współpracuje jako wykładowca z wieloma wyższymi uczelniami w obszarze makro i mikroekonomii oraz ekonomii menadżerskiej. W latach 2016-2017 członek rady nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., gdzie pełnił funkcję członka Komitetu Audytu oraz Przewodniczącego Komitetu Strategii. Wojciech Myślecki (niezależny) - doktor inżynier, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, wykładowca w Studium Podyplomowym „Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne”, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu telekomunikacji, informatyki przemysłowej oraz zagadnień politycznych i gospodarczych. W latach 1968-1989 działacz polskiej opozycji demokratycznej. Po roku 1989 zajmował się reorganizacją Politechniki Wrocławskiej w zakresie zarządzania uczelnią i wprowadzania nowoczesnych kierunków kształcenia podyplomowego w języku angielskim i francuskim. Pracę naukową łączy z aktywnością w gospodarce. Kilkakrotnie pełnił funkcję prezesa zarządu dużych spółek prawa handlowego, w tym, w 1998 roku, prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Był przewodniczącym lub członkiem wielu rad nadzorczych, w tym Tauron PE SA , KGHM PM SA, PSE SA, PTE Generali SA. Kierował lub uczestniczył w wielu poważnych polskich i międzynarodowych programach gospodarczych, szczególnie w elektroenergetyce. Przewodniczący Zespołu Nowych Technologii Wytwarzania Energii przy NCBR.

Marek Pietrzak (niezależny) - radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W roku 2013 ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskał uprawnienie do wykonywania zawodu. Ukończył także studia z obszaru zarządzania i biznesu (MBA) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration. Absolwent studiów podyplomowych z dziedziny Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada doświadczenie zawodowe w administracji publicznej a także praktykę w zakresie nadzoru właścicielskiego i zarządzania spółkami prawa handlowego, w tym z udziałem Skarbu Państwa. W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Jego wiodącą specjalizacją jest prawo cywilne oraz gospodarcze, w szczególności prawo spółek, a także prawo pracy. Pan Marek Pietrzak pełni obecnie funkcje Prezesa Zarządu w Orlen Asfalt Sp. z o.o. oraz członka rady nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Polskim Radio Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” SA.

Robert Pusz - dyrektor Biura Ryzyka PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialny m.in. za kształtowanie i realizację strategii ryzyka oraz nadzór nad wdrożeniem zasad zarządzania ryzykiem w Konglomeracie Finansowym PZU obejmującym spółki ubezpieczeniowe i banki. Od początku swojej działalności zawodowej związany z obszarem aktuarialnym i ryzyka. Przez większą część działalności zawodowej związany z Grupą PZU. Przed objęciem funkcji Dyrektora Biura Ryzyka w Grupie PZU odpowiadał za zarządzanie ryzykiem w Aegon TU na Życie SA i Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, pełniąc funkcję Członka Zarządu w spółce ubezpieczeniowej. Wcześniej odpowiadał za zarządzanie ryzykiem w TUiR Allianz SA oraz TU Allianz Życie Polska SA. Zasiada w radzie nadzorczej TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, spółki należącej do Grupy PZU. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych oraz studiów Executive MBA organizowanych przez Collegium Humanum Szkołę Główną Menedżerską/Apsley Business School London. Licencjonowany aktuariusz, wieloletni przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w Actuarial Association of Europe oraz przewodniczący Podkomisji ds. Solvency II w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.