Informacja o możliwości skorzystania z drogi odwoławczej w przypadku nieuznania reklamacji

Zapewniamy, że w procesie rozpatrywania reklamacji, każda reklamacja jest wnikliwe weryfikowana. Udzielając odpowiedzi na nieuznane reklamacje, staramy się tym bardziej szczegółowo wyjaśnić stanowisko Banku, odnosząc się np. do treści zawartych umów, regulaminów czy taryfy opłat i prowizji. Jeśli jednak, pomimo przesłanych wyjaśnień, Klient nie zgadza się z decyzją Banku, może odwołać się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację składając ponowne zgłoszenie w Banku albo wnosząc odwołanie do Rzecznika Klienta Alior Banku. Szczegółowe zasady składania odwołania do Rzecznika Klienta Alior Banku są na stronie Rzecznik Klienta Alior Banku.
 
Klient niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji uprawniony jest do zwrócenia się w sprawie sporu dotyczącego relacji z Bankiem:
 
  • do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (szczegółowe informacje, w tym Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, są dostępne na stronie internetowej www.zbp.pl)
  • do Rzecznika Finansowego – w trybie rozpatrywania reklamacji lub pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporu (szczegółowe informacje: www.rf.gov.pl).
 

W przypadku umów zawieranych poprzez internet, możliwe jest skorzystanie przez Klienta (gdy jest on konsumentem) z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma i informacje o zasadach funkcjonowania systemu dostępne są pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr.

W sprawach ochrony konsumentów organem nadzoru jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub pozostające w związku z Umową, mogą być rozstrzygane na podstawie pozwu przeciwko T-Mobile Usługi Bankowe przez sąd miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy, zgodnie z wykazem dostępnym na stronie bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/. Nadzór nad działalnością Banku sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).