Informacja o możliwości skorzystania z drogi odwoławczej w przypadku nieuznania reklamacji

Zapewniamy, że w procesie rozpatrywania reklamacji, każda reklamacja jest wnikliwe weryfikowana. Udzielając odpowiedzi na nieuznane reklamacje, staramy się tym bardziej szczegółowo wyjaśnić stanowisko Banku, odnosząc się np. do treści zawartych umów, regulaminów czy taryfy opłat i prowizji. Jeśli jednak, pomimo przesłanych wyjaśnień, Klient nie zgadza się z decyzją Banku, może odwołać się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację składając ponowne zgłoszenie w Banku.

Klient uprawniony jest również do zwrócenia się z wnioskiem w sprawie sporu dotyczącego relacji z Bankiem:

  • do Arbitra Bankowego (gdy Klient jest konsumentem) – w trybie pozasądowego postępowania w celu rozwiązania sporu, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12.000,00 PLN w przypadku kredytu konsumenckiego i 20.000,00 PLN w przypadku kredytu hipotecznego (szczegółowe informacje o Bankowym Arbitrażu Konsumenckim dostępne są w rejestrze podmiotów uprawnionych prowadzonym przez Prezesa UOKiK oraz na stronie internetowej www.zbp.pl);
  • do Rzecznika Finansowego (gdy Klient jest osobą fizyczną) - w trybie skargowym lub pozasądowego postępowania w celu rozwiązywania sporu (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.rf.gov.pl);

W przypadku umów zawieranych poprzez internet, możliwe jest skorzystanie przez Klienta (gdy jest on konsumentem) z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma i informacje o zasadach funkcjonowania systemu dostępne są pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr.

W sprawach ochrony konsumentów organem nadzoru jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub pozostające w związku z Umową, mogą być rozstrzygane na podstawie pozwu przeciwko T-Mobile Usługi Bankowe przez sąd miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy, zgodnie z wykazem dostępnym na stronie bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/. Nadzór nad działalnością Banku sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).