Aktualności

Informacja o możliwości zwrotu opłaty za kartę

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

wyjaśniamy, że w niektórych reklamach debetowej karty płatniczej wydawanej do konta T-Mobile, w których Alior Bank S.A. informował, że warunkiem zwalniającym z miesięcznej opłaty za kartę jest dokonanie płatności za określoną kwotę, wspomniana informacja nie była wystarczająco precyzyjna, w związku z czym użytkownicy kart mogli poczuć się wprowadzeni w błąd co do faktycznych warunków zwolnienia z opłaty miesięcznej za debetową kartę płatniczą.

W związku z powyższym Alior Bank S.A. oferuje zwrot miesięcznych opłat za kartę debetową wydaną do konta T-Mobile/ konta Freemium, pobranych w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia zmiany przez Bank modelu naliczania opłat za debetową kartę płatniczą konsumentom, którzy:

  • dokonali transakcji warunkującej zwolnienie z opłaty ww. kartą w danym miesiącu kalendarzowym lecz nie uwzględnionej przez Alior Bank S.A. jako spełnienie warunku zwalniającego z miesięcznej opłaty wskutek jej rozliczenia w kolejnych miesiącach kalendarzowych oraz,
  • do momentu uprawomocnienia się decyzji administracyjnej nr RŁO 2/2017 wydanej w Łodzi, dnia 20 lipca 2017 r. w trybie art. 28 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłosili w Banku reklamacje uznane za niezasadne i co do których Bank podjął decyzję o braku podstaw do zwrotu pobranych miesięcznych opłat za kartę debetową wydaną do rachunków bankowych pod nazwą T-Mobile konto (następnie Freemium konto), przy czym zwrot ten nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji na rachunek z którego została pobrana opłata, lub
  • skontaktują się z Bankiem telefonicznie/pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie od dnia uprawomocnienia się decyzji administracyjnej nr RŁO 2/2017 wydanej 20 lipca 2017 r. w trybie art. 28 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do dnia 31 grudnia 2017 r. w celu zwrotu opłaty.

Zwrot opłaty nastąpi na rachunek z którego została pobrana opłata, a w przypadku zamknięcia tego rachunku na rachunek podany Bankowi przez klienta.

Powyższa propozycja jest następstwem treści ww. decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pełna treść decyzji administracyjnej, o której mowa powyżej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.